De Duizendpoot: Logo text
De Duizendpoot: Logo

Onderzoek bij De Duizendpoot

In onze praktijk kan u terecht voor verschillende onderzoeken buiten het logopedische en psychomotorische onderzoek. Zo bieden we reeds intelligentie-onderzoek aan voor kleuter, lagere schoolkinderen en jongeren. Bijkomend kan u ook terecht voor een basisonderzoek gericht naar de innerlijke belevingswereld (gedachten en gevoelens), sociale inzichten, aandachts- en concentratieproblemen en visueel leren. Wanneer er moeilijkheden worden ervaren, kunnen we aan de hand van enkele laagdrempelige opdrachten en testen een eerste indicatie geven over de mogelijke oorzaak en/of samenhang hiervan. Als we hier meer zicht op hebben, kunnen we er concreet mee aan de slag gaan. Mogelijks kunnen moeilijkheden verbeterd worden door een kortdurende begeleiding. Echter, wanneer deze moeilijkheden lijken gelinkt te zijn aan een ontwikkelingsproblematiek, wordt er doorverwezen voor een uitgebreider onderzoek. Wanneer het zinvol lijkt, kan er ook een klasobservatie doorgaan.

De meeste testafnames gaan steeds vooraf door een intakegesprek. De resultaten worden besproken met de ouders in een adviesgesprek (kostprijs per gesprek: 55 €).

IQ onderzoek

Intelligentieonderzoek, ook wel IQ-onderzoek genoemd, is een onderzoek naar de cognitieve mogelijkheden van kinderen en jongeren. Dit kan op jouw eigen vraag gebeuren, of na doorverwijzing.

Een IQ-test kan afgenomen worden om verschillende redenen:

  • Om een duidelijk beeld te krijgen van wat je zoon/dochter goed kan, en wat je zoon/dochter moeilijk vindt (bijvoorbeeld om verklaringen te vinden voor verminderde leerprestaties, gedrags- en/of emotionele problemen, als aanvulling op begeleiding van studiemethode, om over- of onderschatting te voorkomen…);
  • Als onderdeel van een onderzoek naar een leer- of ontwikkelingsstoornis;
  • Om recht te hebben op een terugbetaling van logopedie door een ziekenfonds.

Een standaard IQ onderzoek houdt het afnemen van de testen en verslaggeving in. Dit verslag bevat de resultaten van het testmoment die werden verwerkt en geanalyseerd. We bezorgen je alle nodige attesten, als dat nodig is. We maken afspraken over met wie het verslag wordt gedeeld. Wij zijn gebonden aan het beroepsgeheim en geven dus enkel informatie door als jullie dat willen.

Indien gewenst kan dit aangevuld worden met een intake gesprek en een adviesbespreking.

Voor het testmoment breng je je zoon of dochter naar de praktijk en komt hem/haar later terug ophalen. Een intelligentieonderzoek duurt 1,5 uur tot 2,5 uur en bestaat uit verschillende onderdelen en opdrachten. Het testmoment vindt steeds in de voormiddag plaats, zodat je kind uitgerust en fris is. Als dat betekent dat uw kind afwezig moet zijn op school, maken wij een afwezigheidsattest op voor school.

Tijdens het intakegesprek maken we kennis met elkaar. Bij voorkeur komt het kind of de jongere mee naar het intakegesprek, zodat de situatie en de omgeving al een beetje bekend is. We bespreken waarom jullie een intelligentieonderzoek belangrijk vinden. We bespreken de interesses, mogelijkheden en moeilijkheden van uw kind. We leggen eventueel een afspraak vast voor het testmoment. Een intakegesprek duurt een half uur tot een uur.

Tijdens het adviesgesprek bespreken we de resultaten. We bespreken niet alleen het IQ-getal, maar ook observatiegegevens (aanpak, aandacht en concentratie, motivatie, omgaan met fouten en tijdsdruk, contact maken, …). Op basis van deze gegevens worden er, indien gewenst, adviezen gegeven over de aanpak in de klas en bij het thuis studeren/huiswerk maken.

Tarieven

Standaard IQ afname voor logopedische terugbetaling - non verbale IQ test: €150,00 (onderzoek en verslag)
Standaard IQ afname (WIPSSI-IV-NL of WISC-V-NL): €165 (onderzoek en verslag)
Indien er extra onderzoeksmomenten nodig zijn wordt hiervoor €60,00 / uur aangerekend. Intake gesprek: €60 / uur
Advies gesprek: €60 / uur
Er kan individueel bekeken worden of er terugbetaling mogelijk is.

terug naar boven


Wat is het Wereldspel: beelddenk-onderzoek?

Als u uw kind herkent in de kenmerken van een beelddenker en u wilt weten of uw kind een beelddenker is, dan kan er een individueel leervaardigheden onderzoek afgenomen worden. Hierbij wordt het wereldspel van Nel Ojemann gebruikt om te zien of het kind bouwt/speelt als een beelddenker. Daarnaast worden een aantal diagnostische testen afgenomen op het gebied van lezen, spellen en rekenen. Een non-verbale test wordt gebruikt om de mate van het ruimtelijk inzicht te testen. Door een juiste interpretatie van de combinatie van gegevens, kan er vastgesteld worden of uw kind een beelddenker is.

Als blijkt dat uw kind denkt en leert als een beelddenker, is het belangrijk om te weten hoe uw kind verder geholpen kan worden bij het leren. Ook de leerkracht van uw kind zal willen weten, wat een juiste aanpak is. In het onderzoeksverslag worden daarom adviezen gegeven, die goed aansluiten bij de manier van leren van uw kind.

Het gehele onderzoek, inclusief voorbereiding en uitwerking van de resultaten en gesprek met de ouders, neemt ongeveer tien uur in beslag. Het onderzoek met het kind zelf duurt drie tot vier uur. Dit liefst in drie afspraken binnen de maand. Wanneer deze gepland worden tijdens de schooluren, zorgen wij voor een afwezigheidsattest.

Het individueel Leervaardigheden Onderzoek:

Het pedagogisch onderzoek

Met verschillende materialen wordt al spelenderwijs gekeken naar de manier waarop een kind een taak aanpakt. Welke strategie gebruikt het kind? We kijken hoe flexibel een kind is in zijn strategie-gebruik.  Daarnaast kunnen we vaststellen hoeveel leerstof een kind aankan en hoe complex die mag zijn. Een nonverbale intelligentietest, een leerstijlenonderzoek en geheugentest biedt veel inzicht in de leerbaarheid en/of onderwijsbaarheid van een kind.

Het wereldspelonderzoek

Het wereldspel is het eerste en enige ‘projectieve onderzoeksmiddel’ waarmee je kunt vaststellen  of een kind in beelden denkt. Het wereldspel is in eerste instantie speelgoed. Zo ziet het eruit en zo wordt het ook door de kinderen ervaren. Het bestaat uit verschillende soorten materiaal, waarmee een dorp wordt gebouwd. Bij het bouwen van het dorp laten kinderen zien hoe ze hun wereld verkennen, organiseren, integreren en tot uitdrukking brengen. Uit de manier van bouwen, van vormgeven, kan worden afgeleid of er sprake is van beelddenken. Ook geeft het informatie  over de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.

Het didactisch onderzoek

In het didactisch onderzoek wordt gekeken naar de vaardigheden van het kind op gebied van:

  • Technisch lezen (woorden en zinnen)
  • Begrijpend lezen
  • Spelling
  • Rekenen

Voor wie?

Het onderzoek wordt afgenomen bij leerlingen van de lagere school en eerste graad middelbaar onderwijs.

Tarieven

Beperkt Beelddenkonderzoek (alleen Wereldspel): € 60
Het volledige Leervaardigheden Onderzoek: € 400
Er kan individueel bekeken worden of er een mogelijkheid bestaat tot terugbetaling van deze onderzoeken.

terug naar boven


Beeldvorming aandacht en concentratie

Wat?

Sommige kinderen vinden het lastig om zich te kunnen concentreren tijdens de les of bij taken, zijn snel afgeleid, of vergeten vaak iets. Mogelijks is er dan sprake van een verstoord aandachtsfunctioneren en is het kind niet in de mogelijkheid zijn aandacht te richten, te verdelen, te controleren of te behouden. Er wordt gesproken van een verstoord aandachtsfunctioneren indien het kind lagere scores op één of meerdere aandachtsfactoren in vergelijking met zijn leeftijdsgenoten behaalt. Om hier een inschatting van te maken, nemen we de Test of Everyday Attention for Children (TEA–CH) af.

Aangezien een geheugenprobleem kan leiden tot aandachtsproblemen, wordt ook dit in kaart gebracht. Om te kunnen spreken over een probleem met de cognitieve leerstijl, gaan we kijken naar de manier waarop het kind auditieve en visuele informatie verwerkt. Dit zal nagegaan worden via de AVLT en de CFR. De CFR is een test die afgenomen wordt bij het kind en die peilt naar hoe het kind visuele informatie organiseert, verwerkt en opslaat in zijn geheugen. De AVLT peilt naar hoe het kind auditieve informatie verwerkt, opslaat en terug kan halen uit het geheugen.

Voor wie?

Kinderen en jongeren van 6 tot 16 jaar

Tarieven

Er wordt 1,5 uur voorzien voor de afname van de TEA-CH; kostprijs: 95 € (onderzoek + verslag).

De afname van de CFR en AVLT kan hieraan gekoppeld worden. Daarvoor zal er 40 € extra aangerekend worden.

De afname van de BADS-C (beeldvorming executieve functies) kan hieraan gekoppeld worden. Wanneer de beide onderzoeken gepland worden is de kostprijs: €165 (2 onderzoeksmomenten + verslag).

De resultaten worden besproken in een adviesgesprek (60 € / uur). Indien gewenst kan er een intake gesprek vooraf gepland worden (60 € / uur).

Veel mutualiteiten voorzien een gedeeltelijke terugbetaling, vraag gerust naar meer info hierover.

terug naar boven


Beeldvorming sociaal inzicht

Wat?

Soms zien we dat kinderen het moeilijk vinden sociale contacten aan te gaan of vriendschappen te behouden, soms zien we dat kinderen zich niet adequaat gedragen in sociale situaties of zich gaan terugtrekken. Er is een mogelijkheid dat er dan een tekort aan sociale inzicht is, meer bepaald een probleem met het sociaal-cognitieve functioneren, waardoor ze ook niet in staat zijn om deze inzichten om te zetten in vaardigheden.

Om te kunnen spreken over een probleem met het sociaal – cognitief functioneren dient het kind uitvallen te vertonen op één of meerdere domeinen van het sociaal – cognitief functioneren in vergelijking met zijn leeftijdsgenoten. Om hier zicht op te krijgen, wordt de SCVT en/of de TOM-test afgenomen.

Aan de hand van korte verhaaltjes met bijhorende vragen wordt er nagegaan hoe de Theory of Mind (het vermogen om het innerlijk van jezelf en van anderen te kunnen zien en te herkennen) ontwikkeld is en wordt er gepeild naar verschillende vaardigheden die noodzakelijk zijn om sociale situaties te kunnen inschatten en op gepaste wijze te handelen.

Voor wie?

Kinderen van 4 tot 12 jaar

Tarieven

Er wordt 1,5 uur voorzien voor de afname van deze testen; kostprijs: 95 € (onderzoek + verslag).

De resultaten worden besproken in een adviesgesprek (60 € / uur). Indien gewenst kan er een intake gesprek vooraf gepland worden (60 € / uur).

Veel mutualiteiten voorzien een gedeeltelijke terugbetaling, vraag gerust naar meer info hierover.

terug naar boven


Beeldvorming executieve functies

Wat?

Sommige kinderen ervaren problemen in het dagelijkse functioneren, voortkomend uit plannings- en organisatieproblemen.

De executieve functies zijn de hogere cognitieve processen die nodig zijn om activiteiten te plannen en te sturen. Deze processen heb je nodig om je doel te kunnen bereiken. Ze kunnen worden gezien als ‘dirigent’ van de cognitieve vaardigheden. Executieve functies helpen je bij alle soorten taken.

Om zicht te krijgen op de ontwikkeling van deze functies wordt de BADS-C afgenomen.

Voor wie?

Kinderen van 8 tot 16 jaar.

Tarieven

Er worden 45 minuten voorzien voor de afname van de BADS-C; kostprijs: €75 (onderzoek + verslag).

De afname van een TEA-CH (beeldvorming aandacht/concentratie) kan hieraan gekoppeld worden. Wanneer de beide onderzoeken gepland worden is de kostprijs : €165 ( 2 onderzoeksmomenten + verslag).

De resultaten worden besproken in een adviesgesprek (€55/uur – jan 2022: €60/uur). Indien gewenst kan er een intake gesprek vooraf gepland worden (€55/uur - jan 2022: €60/uur).

Veel mutualiteiten voorzien een gedeeltelijke terugbetaling, vraag gerust naar meer info hierover.

terug naar boven


Belevingsonderzoek

Wat?

Sommige kinderen vinden het moeilijk hun gedachten en gevoelens te verwoorden. Wanneer je kind moeilijk uiting kan geven aan zijn innerlijke belevingswereld, is het mogelijk meer zicht te krijgen op deze gedachten en gevoelens door het uitvoeren van een belevingsonderzoek en bijkomende beeldvorming. Door middel van creatieve methodieken, opdrachtjes, gesprek en spel wordt nagegaan hoe je kind zijn leefwereld ervaart en welke betekenis het hieraan geeft. Met behulp van vragenlijsten wordt deze informatie ook wetenschappelijk onderbouwd.

Voor wie?

Kinderen en jongeren van 6 tot 16 jaar

De opdrachten worden aangepast aan de leeftijd.

Tarieven

Belevingsonderzoek bestaat uit vijf sessies van één uur; kostprijs: 65 €/uur.

Hierna volgt er een bespreking samen met de ouders waarin we de bevindingen samen zullen overlopen en bekijken waar het kind verder nood aan lijkt te hebben; kostprijs: 60 €.

Veel mutualiteiten voorzien een gedeeltelijke terugbetaling, vraag gerust naar meer info hierover.

terug naar boven


Leervaardigheden

Wat?

Onder constructie…

Voor wie?

Kinderen en jongeren van 6 jaar tot 16 jaar. De testen worden gekozen op basis van de hulpvraag.

Tarieven

Tarief voor een uur testing: 60 € / uur. Hierna volgt een bespreking met de ouders waarin we de bevindingen samen zullen overlopen en bekijken waar het kind verder nood aan lijkt te hebben. Ouders krijgen een verslag met de resultaten en adviezen. kostprijs: 60 € / uur.

terug naar boven


Schoolobservatie

Wat?

Onder constructie…

Voor wie?

Kinderen en jongeren van 6 tot 16 jaar

Tarieven

Tarief per uur voor observatie: 60 € / uur. Kilometervergoeding conform de tarieven van de overheid.

Hierna volgt een bespreking met de ouders waarin we de bevindingen samen zullen overlopen en bekijken waar het kind verder nood aan lijkt te hebben. kostprijs: 60 € / uur.

terug naar boven