De Duizendpoot: Logo text
De Duizendpoot: Logo

Aanmelden bij De Duizendpoot.

Hoe aanmelden?

Op eigen initiatief of na verwijzing door een huisarts, kinderarts, NKO-arts, neuroloog, orthodont, scholen, CLB,… kunt u telefonisch een afspraak maken met de coördinator van De Duizendpoot.

An Deroey: 0478/56 49 46

Bij een eerste contact worden de problemen en de voorgeschiedenis in kaart gebracht.
We brengen u op de hoogte van de praktische werking, de inhoud van het onderzoek, de honoraria en eventuele mogelijkheden op terugbetaling via het RIZIV of aanvullende verzekering van het ziekenfonds.
Verder medische, psychologische of pedagogische gegevens kunnen in overleg worden opgevraagd.

Vervolgens vindt het diagnostisch onderzoek plaats.

Voor leerproblemen nemen we specifieke lees-, spelling- en /of rekentests af. Zo bekomen we een niveaubepaling en een foutenanalyse.

Bij taal- en spraakproblemen nemen we een specifieke taaltest af en observeren we het spontaan spreken van uw kind.
Tevens moet er bij een taalprobleem een intelligentieonderzoek en gehooronderzoek plaatsvinden om uit te sluiten dat dit niet aan de basis ligt van het probleem.

Op basis van ons onderzoek wordt besloten of er werkelijk een probleem is en of therapie aangewezen is.

Het diagnostisch onderzoek voor ergotherapie en psychomotoriek kan zowel bestaan uit specifieke tests voor o.a. motoriek, ruimtelijk visuele aspecten, schrijfmotoriek, … als uit observaties in de dagelijkse leefomgeving. Op deze manier wordt de problematiek in kaart gebracht en worden er samen met de ouders en/of school doelen bepaald.

De resultaten van het onderzoek worden mondeling meegedeeld in combinatie met een schriftelijk verslag. Indien aangewezen stellen we een behandelingsplan op en wordt de therapie/begeleiding gestart.

Betalingen

De betalingen gebeuren maandelijks en bij voorkeur via overschrijving.
Op het einde van de maand krijgt u een overschrijvingsformulier mee met het totaalbedrag voor therapie van deze maand. U kan via het schriftje van uw kind zelf bekijken hoeveel sessies er per maand werden aangerekend.

U betaalt deze rekening voor de 15e van de volgende maand.
Nadien krijgt u het getuigschrift voor verstrekte hulp (indien er RIZIV terugbetaling is voor logopedie-psychomotoriek) waarmee u naar de mutualiteit kan.

Wanneer betalingen laattijdig gebeuren zijn we genoodzaakt een boete aan te rekenen.

Afwezigheden

Gelieve bij afwezigheden tijdig te verwittigen. Indien dit niet het geval is, zal de sessie aangerekend worden.
U kan ons steeds bereiken via GSM. U kan steeds een boodschap achterlaten op het antwoordapparaat of een sms sturen.

Voor het effect van therapie is het belangrijk dat u regelmatig komt. Probeer langdurige afwezigheden dan ook te vermijden.

GDPR

Om goede zorg te verlenen hebben we verschillende gegevens van en over jou nodig. Als gevolg van nieuwe Europese wetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, of afgekort in het Engels de GDPR) is het onze taak en vinden we het ook belangrijk om je mee te delen welke gegevens we van jou verzamelen en wat we daarmee precies doen. In deze tekst geven we jou die informatie.

Kennisgeving GDPR groepspraktijk De Duizendpoot: download folder

Multidisciplinair overleg

Vanuit ons team vinden wij het noodzakelijk om intensief samen te werken met de thuis- en schoolomgeving van onze patiënten.
Daarom brengen wij de school, CLB, andere hulpverleners steeds op de hoogte van de resultaten van ons onderzoek.
Nadien zitten we graag samen rond de tafel om de gezamenlijke doelen voor ogen te houden.

  • Wat willen we bereiken met dit kind en op welke termijn?
  • Wat zijn prioriteiten in functie van de te behalen einddoelen op school?
  • Hoe is het welbevinden van het kind?
  • Hoe verklaren de IQ-resultaten mogelijks de werkhouding?
  • Merken we een verschil in vooruitgang in een één op één situatie dan wel in een klasgroep?
  • Enz…

Wanneer er een vergadering plaatsvindt met de school, CLB, de arts,… proberen we hier steeds aanwezig te zijn.
We zijn steeds bereid om met de gesprekspartner een zo goed mogelijk moment te zoeken.
Wanneer we niet kunnen deelnemen aan het overleg, zal er voordien een verslag gemaakt worden met de vorderingen en bemerkingen vanuit therapie.
Dit wordt bezorgd aan school en CLB.

Voor de aanwezigheid op een vergadering wordt een vergoeding aangerekend.