De Duizendpoot: Logo text
De Duizendpoot: Logo

Individuele therapie

Wat is logopedie voor kinderen?

Als logopedisten binnen groepspraktijk "De Duizendpoot" zorgen we voor de diagnose, behandeling en follow-up van verschillende problemen. Zo werken we met kinderen met spraak- en taalproblemen, foutieve mondgewoontes en problemen op gebied van schoolse vaardigheden. Bijkomend gaan we aan de slag met kinderen die stotteren of stemproblemen hebben.

Taalstoornissen

De taalontwikkeling verloopt volgens een bepaald patroon (de verschillende stadia van de taalontwikkeling). Bij een aantal kinderen kent deze ontwikkeling een vertraagd of afwijkend verloop. Logopedisten spreken dan over een dysfatische ontwikkeling of een primaire taalontwikkelingsstoornis. De stoornis treft zowel de ontwikkeling van de taalvorm (verbuigingen en vervoegigen en de zinsbouw), de taalinhoud (woordenschat) als het taalgebruik. Soms vertoont het kind ook kenmerken van hyperkinetisch gedrag en stoornissen in de aandacht en concentratie. Als de taal zich niet normaal ontwikkeld ten gevolge een verstandelijke handicap, een gehoorstoornis of een psychische stoornis, dan spreken we van een secundaire taalontwikkelingsstoornis.

Myofunctionele stoornissen

Foutieve orale gewoonten zoals duimzuigen, habitueel mondademen en infantiel slikken kunnen een foutieve tongligging in stand houden of veroorzaken. Hierdoor wordt de articulatie vaak verstoord. Daarnaast kunnen ze ook kaak- en tandstandvergroeiingen in de hand werken. Een Orthodontische aanpassing heeft ten volle nut als de myofunctionele problemen ook opgelost worden. De nomenclatuur logopedie vermeldt hier: veelvuldige functionele stoornissen in het raam van een interceptieve orthodontische behandeling.

Articulatie stoornissen

Dit betreft stoornissen waarbij de spraakklanken niet of verkeerd uitgesproken worden. Voorbeelden hiervan zijn het weglaten, vervangen of vervormen van klanken.

Leerstoornissen

Deze vinden hun oorsprong in tekorten in het taalvermogen van het kind. Het kind heeft dan problemen met het omzetten van de gesproken taal in geschreven taal (spellen). Maar ook het omzetten van schrijftaal naar spraak (lezen) verloopt moeilijk.
Bij rekenstoornissen is er sprake van een moeilijkheid bij specifieke rekenvaardigheden.
Wanneer we na intensieve behandeling merken dat het aanleren en vlot/accuraat oproepen/toepassen van vaardigheden een hardnekkig probleem blijft, dan noemen we dit een stoornis. (Dyslexie, Dysorthografie/Dyscalculie). Dit wordt steeds in samenspraak met het CLB, de school en ouders besproken.

Stemstoornissen

Heesheid is bij kinderen een frequent probleem dat van voorbijgaande aard kan zijn, maar soms ook zeer hardnekkig is. Als de stemklachten al een tijd aanwezig zijn, is het aangewezen om een logopediste en neus-keel-oorarts te contacteren, om te voorkomen dat het stemprobleem evolueert naar een stemstoornis.

Tijdens onderzoek wordt er nagegaan of de stemklachten veroorzaakt worden door een verkeerd stemgebruik of door een aandoening van de stembanden.

De logopedist zal je dan leren hoe je je stem beter kan gebruiken. We geven ook tip en adviezen aan school, ouders, en omgeving.

Stotteren

Stotteren is een stoornis in het vloeiende verloop van de sprekbeweging. Stotteren kan zich uiten in het herhalen van klanken of woorddelen, het aanhouden van klanken of het blokkeren bij het op gang komen van de stemgeving en de articulatie. Naarmate de stoornis erntiger wordt, treden secundaire gedragingen op. We zien dan bijvoorbeeld negatieve emotionele en cognitieve reacties. Deze kunnen resulteren in spreekangst en vermijdingsgedrag. Stotteren begint nagenoeg steeds tussen het tweede en het zevende levensjaar. Vroegtijdig ingrijpen is cruciaal om stotteren niet te laten evolueren tot een handicap.

Download hier onze folder: Stotteren download folder

Tarieven logopedie 2020 (update 01/11/2020)

Een deel van de logopedische therapieën valt onder terugbetaling van het RIZIV. Deze tarieven vindt u in de tabel.

Voor een ander deel van de behandelingen kan terugbetaling worden voorzien via de aanvullende verzekering. Deze tarieven en voorwaarden zijn afhankelijk van mutualiteit.

 

Te betalen Geen voorkeursregeling Voorkeursregeling

 

 

Terugbetaling Remgeld Terugbetaling Remgeld
Aanvangsbilan € 32,83 € 25,33 € 7,50 € 29,83 € 3,00
Evolutiebilan € 46,80 € 35,80 € 11,00 € 42,30 € 4,50
30 min op school € 27,50 € 21,09 € 6,00 € 26,04 € 2,00
30 min € 28,04 € 22,54 € 5,50 € 25,09 € 2,00
60 min € 56,32 € 45,32 € 11,00 € 51,82 € 4,50

terug naar boven


Wat is ergotherapie?

Een ergotherapeut is erop gericht om een kind te helpen bij de ontwikkeling en het zo zelfstandig mogelijk thuis, op school, in de vrije tijd en tussen leeftijdsgenootjes te laten functioneren.
De problemen in de zelfredzaamheid, het spel, communicatie,plannen, bijschoolse activiteiten,… worden door middel van praktische vaardigheden/hulpmiddelen verminderd of opgelost.

Ondersteuning en behandeling wordt geboden op volgende gebieden:

Vrijetijds- en spelvaardigheden

Het zoeken en opstarten van een hobby of zinvolle vrijetijdsinvulling, spelstimulatie, exploreren van verschillende materialen, leren spelen met materiaal al dan niet met hulpmiddelen,…

Zelfredzaamheid

Zelfstandig aan- en uitkleden, tanden poetsen, binden van veters, eten met mes en vork, sluitingen dichtdoen, douchen, wassen, haren kammen,…

Begeleiding aan huis

De therapie kan communicatie, vrijetijdsvaardigheden, sociale vaardigheden, zelfredzaamheid, werkvaardigheden, huishoudelijke vaardigheden, voorschoolse en schoolse vaardigheden,… omvatten.

Hierbij komt vooral het uitwerken van hulpmiddelen en stappenplannen aan te pas. Niet enkel het kind maar ook de ouders worden ondersteund met tips en adviezen.

Dit kan gaan van een langdurige ondersteuning of het bieden van ondersteuning van een zeer specifiek probleem. We willen een vangnet zijn voor ouders met minder makkelijke kinderen. Deze ondersteuning kan ook geboden worden om de periode van wachttijd bij andere isntanties te overbruggen.

Voor wie?

Leeftijdscategorie: peuter tot jong volwassen.
Kinderen met algemene ontwikkelingsachterstand.
Kinderen met meer specifieke ontwikkelingsproblemen (zoals ADD, ADHD, ASS, DCD, NLD, kinderen met gedragsproblemen…).

Tarieven ergotherapie 2020

Ergotherapie kan zowel aan huis als in de praktijk.

De kilometervergoeding voor begeleiding aan huis buiten Hasselt bedraagt 0,33€/km

  30 min 45 min 60 min
Intake / onderzoek / / € 40
praktijk € 18 € 27 € 36
Aan huis (Hasselt) € 20 € 30 € 40

terug naar boven


Wat is psychomotoriek?

Psychomotoriek is een onderdeel van de kinesitherapie. Een psychomotorisch therapeut heeft als doel de algemene ontwikkeling van het kind te stimuleren. Hiervoor vertrekken we vanuit de motoriek in al zijn aspecten, om zo ook verstandelijke en emotionele aspecten te ondersteunen of beïnvloeden. Het is dus niet de bedoeling dat alleen de motoriek verbetert maar ook dat onderliggende aspecten (concentratie, leervoorwaarden, zelfvertrouwen, zelfbeeld,…) bevorderd worden.

Behandeling bieden we voor volgende problemen:

Grove motoriek

Evenwicht, oog-handcoördinatie, lichaamscoördinatie, balvaardigheid,…

Fijne motoriek

Grijpen en reiken, kleuren, scheuren, vouwen, knippen, plakken, puzzelen, bouwen,…

Schrijf- en tekenmotoriek

Schrijfvoorwaarden, schrijfhouding, correcte pengreep, schrijftempo optimaliseren,…

Lichaamsbesef en lateralisatie

Samenwerking van beide hersenhelften, ontwikkelen van voorkeurshand, goede schrijfrichting, …

Ruimtelijke oriëntatie en structuratie

Therapie voor ruimtelijke oriëntatie op het eigen lichaam en in de ruimte, ruimtelijk inzicht, links - rechts oriëntatie, auditieve en visuele perceptie,…

Aandacht en concentratie

Plannen, structureren, organiseren, training werkgeheugen,volgehouden taakspanning, …

Voor wie?

Leeftijdscategorie: peuter tot jong volwassen.
Kinderen met algemene ontwikkelingsachterstand.
Kinderen met meer specifieke ontwikkelingsproblemen (zoals DCD, NLD, ADD, ADHD, ASS, kinderen met gedragsproblemen…)
Kinderen met leerproblemen (zoals dyslexie, dyscalculie, dysorthografie,…)

Tarieven psychomotoriek 2020

De meeste psychomotorische therapieën vallen onder terugbetaling van het RIZIV onder de F lijst. Deze tarieven vindt u in de tabel.

 

Te betalen Geen voorkeursregeling Voorkeursregeling

 

 

Terugbetaling Remgeld Terugbetaling Remgeld
Dossierkost (indien F) € 30,65 € 30,65 € 0,00 € 30,65 € 0,00
Courant sessie 1 € 31,00 € 24,75 € 6,26 € 28,50 € 2,50
Courant sessie 2-9 € 25,00 € 18,75 € 6,25 € 22,50 € 2,50
Courant vanaf sessie 10 € 22,26 € 16,01 € 6,25 € 19,26 € 2,50
Eerste reeks FB
60 sessie 30 min
€ 25,00 € 18,75 € 5,50 € 22,50 € 2,00
Vervolgreeks FB
20 sessie 30 min
€ 22,26 € 17,01 € 5,50 € 22,26 € 2,00

Wanneer de psychomotorisch therapeut niet toegetreden is tot de conventie zullen de terugbetalingstarieven verschillen. De therapeut kan uw persoonlijk aandeel samen met U bekijken.

terug naar boven


Wat kan psychologische begeleiding inhouden?

Wanneer een kind of jongere worstelt met sociale, emotionele en/of psychologische problemen, kunnen er ook individuele begeleidingssessies plaatsvinden. Het kan gaan om zich niet goed in zijn/haar vel voelen, faalangst, weinig zelfvertrouwen, sociale vaardigheden, contact maken met eigen emoties, verlies- en rouwverwerking, …

In individuele begeleiding gaan we na tegen welke moeilijkheden er wordt aangelopen en welke belangrijke krachten of talenten er beschikbaar zijn. Er worden samen doelstellingen geformuleerd en we zullen een weg zoeken om deze doelstellingen zo goed mogelijk te benaderen.
De manier waarop dit gebeurt is afhankelijk van de leeftijd, mogelijkheden en interesses van het kind of de jongere en van de hulpvraag. Kinderen drukken zich gemakkelijker uit door te spelen, te tekenen, schilderen of op andere creatieve manieren. Er kan gewerkt worden met rollenspelen, oefeningen en/of thuisopdrachtjes. Adolescenten praten soms liever.
In elk geval wordt er op zoek gegaan naar manieren die het beste bij jou of je kind past. Individuele begeleiding kan, indien nodig, afgewisseld worden met gezinsbegeleiding.

Tarieven psychologische begeleiding 2020

Zowel gezinsbegeleidingen als individuele begeleidingen kunnen aan huis of in de praktijk plaatsvinden. Wanneer we het gevoel hebben dat u elders beter geholpen kan worden met uw hulpvraag, zullen we samen met u nagaan wat de alternatieven zijn in de hulpverlening en u met de grootste zorg doorverwijzen.

Therapie / begeleiding € 50 (60 min.)

De kilometervergoeding voor begeleiding aan huis bedraagt 0,33€/km

terug naar boven


Wat is Leerondersteuning?

Leerondersteuning omvat huiswerkbegeleiding als leercoaching.

Bij huiswerkbegeleiding wordt het kind ondersteund in het maken van zijn huistaken en in het studeren van toetsen.

Wat kan mogelijks aan bod komen:

 • Franse woordjes inoefenen
 • Spellingsregels herhalen
 • Tafels automatiseren
 • Wiskunde leerstof nogmaals uitleggen
 • Godsdienst of WO van buiten leren
 • Enz.

Bij leercoaching worden kinderen/jongeren met moeilijkheden op vlak van studiemethode en studiehouding begeleid. Er wordt vraaggestuurd en op maat gewerkt. In samenspraak met ouders en jongeren gaat men op zoeken naar de hulpvraag van de kinderen/jongeren.

Wat kan er mogelijks aan bod komen:

 • Plannen en organiseren van schoolwerk
 • Schema’s maken vb: mindmapping…
 • Visueel of auditief leren
 • Samenvatten
 • Motivatie verhogen voor schoolwerk
 • Enz.

Bij leerondersteuning gebruiken we de hand- en werkboeken van de school. Indien nodig zullen de therapeuten eigen materiaal voorzien om mee te werken.

Er wordt tijdens de huiswerkbegeleiding en leercoaching zoveel mogelijk gewerkt op klasniveau.
Op regelmatige basis is er contact met de klasjuf/zorgcoördinator en ouders over de inhoud van de ondersteuning.
De leerondersteuners in onze praktijk zijn voornamelijk therapeuten. Dit wil zeggen dat we graag samen bekijken wat er vakinhoudelijk kan geboden worden van ondersteuning. Indien nodig zoeken we graag verder naar een geschikte begeleiding.

Voor wie?

 • Leeftijdscategorie: 6 tot 14 jaar
 • Kinderen met slechtere schoolresultaten
 • Kinderen met moeilijkheden op vlak van studiemethode/studiehouding
 • Kinderen met meer specifieke leerproblemen (zoals dyslexie, dyscalculie, dysorthografie,…)
 • Kinderen met algemene ontwikkelingsproblemen (zoals ADHD, ASS, dyspraxie,…)

Tarieven Leerondersteuning 2020

Leerondersteuning kan zowel aan huis als in de praktijk.

  30 min 60 min
Intake / onderzoek / € 40
Praktijk € 15 € 30
Aan huis (Hasselt) € 17,5 € 35

De kilometervergoeding voor begeleiding aan huis buiten Hasselt bedraagt 0,33€/km

terug naar boven


Wat is 2Hands4Kids? (leren typen)

2Hands4Kids is een typprogramma ontwikkeld door Wendy Peerlings voor kinderen vanaf het vierde leerjaar. Het is een training voor kinderen die graag vlot blind willen leren typen.

2Hands4Kids is ontwikkeld vanuit een psychomotorische invalshoek, vanuit therapeutische inzichten over hoe kinderen motorisch leren. Alle leerkanalen worden gelijktijdig aangesproken door gebruik te maken van kleuren met daaraan gekoppeld figuren, verhaaltjes, spelletjes, invuloefeningen, denkoefeningen, …

Op die manier gaat het kind op een leuke manier toch heel cognitief bezig zijn met de letters en letterposities. Zo wordt het typen onbewust meer en meer geautomatiseerd.
Deze methode maakt de cursus ook uiterst geschikt voor kinderen met automatisatieproblemen en handvaardigheidsproblemen.

Een les bestaat uit het overlopen van het huiswerk, het herhalen van de vorige les en het aanbrengen van de nieuwe toetsen. Een individuele les duurt 45-60min. De lessenreeks duurt tussen de 8 à 12 weken. Dit is afhankelijk van de vorderingen van het kind. Per week krijgt het kind 2 typoefeningen mee als huiswerk.

Kinderen kunnen tijdens de lessen zowel gebruik maken van onze PC of hun eigen laptop.

Hiervoor doen we beroep op onze ergotherapeute & psychomotorisch therapeuten.

Voor wie?

Leeftijdscategorie: 9 tot 14 jaar.
Kinderen die vlot blind willen leren typen
Kinderen met specifieke leerproblemen (zoals dyslexie, dysorthografie,…)
Kinderen met algemene ontwikkelingsproblemen (zoals ADHD, ASS, dyspraxie,…)

Download hier onze folder: Leren typen download folder

Tarieven 2Hands4Kids 2020

€ 30 per les (60 min) in de praktijk: handboek in de prijs inbegrepen
€ 35 per les (60 min) aan huis: handboek in de prijs inbegrepen
€ 20 / € 25 Groepsaanmelding (zie folder)

terug naar boven


Wat is Leren Studeren?

foto: leren studeren

Op school ligt de nadruk vaak op presteren, op hoge cijfers halen op je rapport. Veel kinderen hebben de capaciteiten voor een bepaald schoolniveau , maar vaak blijkt dan toch dat het niet lukt. Ervaring leert dat kinderen niet meer weten hoe ze moeten studeren.

Wetenschappelijk onderzoek bewijst de effectiviteit op het gebied van tekstbegrip en onthouden, motivatie en leren door congruentie.

Studeren wordt zoals het moet zijn: leuk en met resultaat.

De methode omvat de volgende aspecten:

Beeld en taal

Door beeld en taal te combineren wordt optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden van het brein. Hierdoor zal de leerstof makkelijker en sneller onthouden worden. De kennis gaat als vanzelf naar het langetermijngeheugen. Met oefeningen en het aanleren van geheugentechnieken ontstaat inzicht in de werking van de hersenen, waardoor bewuster en beter geleerd wordt. Door overzicht te houden, wordt informatie behapbaar en inzichtelijk.

Tekstbegrip

Begrijpen wat je leest, is de grondslag voor effectief leren. Denk hierbij aan het herkennen van de kernwoorden in een tekst (wat is belangrijk?) en het leggen van verbanden binnen een tekst. Met behulp van de unieke Kleurmethode kun je de opbouw van een tekst doorgronden. De kleuren geven de hiërarchie binnen de tekst weer, waardoor verbanden zichtbaar worden. Een zeer eenvoudige, en doeltreffende manier om een talige boodschap om te zetten naar beeld en dus begrip.

Conceptmap

Door informatie binnen een vast kader te plaatsen ontstaat overzicht. Helemaal als dit met zowel taal (kernwoorden) als beeld (tekeningen) gebeurt. Een conceptmap is een gestructureerde Mindmap waar je direct houvast aan het bij het studeren, notuleren en het opzetten van werkstukken en spreekbeurten. Een zeer eenvoudige, en doeltreffende manier om een talige boodschap om te zetten naar beeld en dus begrip. Daarbij wordt de informatie als vanzelf opgenomen in het langetermijngeheugen. Alle lesstof overzichtelijk bij elkaar geplaatst in een overzicht. Zowel bij het studeren als bij presentaties een handig hulpmiddel.

Voor wie?

De methode gaat uit van de eigen talenten en is ook geschikt voor kinderen met dyslexie, ADHD, ADD, ASS en hoogbegaafdheid en beelddenken.

Voor kinderen vanaf het vijfde leerjaar tot de eerste graad middelbaar onderwijs.

Tarieven Leren Studeren 2020

  Tijd Kostprijs
Groep 4 x 3 uur OF
7 x 1.5 uur
€ 250
Individueel min. 7 x 1 uur € 40/uur

Inbegrepen:

 • Persoonlijke werkblaadjes: ‘Leren Studeren’
 • Werkmateriaal: markeerstiften en fineliners
 • Oudergesprek/infomoment waarin u informatie krijgt over de aspecten van ‘Leren Studeren’ en het visueel leersysteem (indien gewenst)
 • Tussendoortjes bij een groepstraining.

U mag altijd contact opnemen met An om te bekijken of er een mogelijkheid bestaat tot terugbetaling van deze tarieven.

Kalender

Groep (max 4 kinderen):

Voorjaar 2021:

 • Nog te bepalen

terug naar boven